VÁLLALATI FELELŐSSÉGI IRÁNYELVEK

SH-ITB Kft.

A vállalat felelősségvállalási tevékenységének célja

A vállalati felelősségi irányelvek megalkotásának célja, hogy minden érintettel ismertesse azon etikai normákat, melyeket a társaság működése során kiemelten fontosnak tekint. Az SH-ITB Kft. etikai kódexe az értékrend közvetítésével meghatározza az elvárható etikus magatartást és a társaság értékeinek megfelelő cselekvés normáit, továbbá arra ösztönözi az érintetteket, hogy megőrizzék és erősítsék a társaságról kialakult értékes külső képet.

Mindenki betartja az emberi érintkezés alapvető udvariassági szabályait. Az SH-ITB Kft. munkavállalói sem munkahelyükön, sem azon kívül nem tanúsítanak olyan magatartást, amellyel csorbíthatják a társaság jó hírnevét.

Hatálya

Az irányelvekben megfogalmazott értékek és a hozzájuk fűződő szabályok betartása az SH-ITB Kft. minden alkalmazottjára, szerződött munkatársára és üzleti partnerére érvényesek. A társaságon belül a mások munkáját irányító vezetőknek kiemelt felelősségük van az etikus működés kultúrájának kialakításában és fenntartásában.

Törvényi megfelelőség

Az SH-ITB Kft. elvárja valamennyi munkatársától, partnerétől, beszállítójától, hogy mindenkor:

 • a jogszabályoknak megfelelően,
 • jelen irányelvek mentén megfogalmazott etikai szabályokat betartva járjon el.

Az SH-ITB Kft. munkavállalói kötelesek:

 • a társaság alapvető érdekeivel összhangban,
 • a társaság küldetésében meghatározott alapelvek szerint cselekedni.

Korrupcióellenesség

Az érintettek (alkalmazottak, üzleti partnerek, beszállítók) munka-, illetve üzletvitelük során nem kínálhatnak fel, fizethetnek, kérhetnek vagy fogadhatnak el vesztegetési összegeket üzletszerzés vagy üzlet visszatartás érdekében.

Tisztességes foglalkoztatás

Esélyegyenlősség (hátrányos megkülönböztetés tilalma)

A társaságnál senki sem élvezhet előnyt, nem szenvedhet hátrányt neme, kora, származása, faji, nemzetiségi, felekezeti, politikai, rokoni hovatartozása, testi fogyatékossága, szexuális orientációja, érdekképviseleti szervezethez való tartozása vagy ezzel összefüggő tevékenysége miatt.

Zaklatás tilalma

A társaság szigorúan tiltja az erőszak, megfélemlítés vagy zaklatás minden formáját. Ezek bármely formája úgy, mint a faji vagy szexuális, teljességgel elfogadhatatlan, és a vezetés felelőssége, hogy a felmerülő eseteket megfelelő módon kezelje.

A munkavállaló kötelessége, hogy a fentiekbe ütköző erőszakos megnyilvánulás bármilyen formájának észlelése esetén ez ellen fellépjen, és az esetről bejelentést tegyen a valamelyik ügyvezető igazgató felé.

Kényszer- és gyerekmunka tilalma

Az SH-ITB Kft. elítéli a gyerekmunkát, valamint a gyermekek és kisebbségek kizsákmányolásának egyéb formáit; nem végeztet sem kényszer-, sem rabszolga-, sem gyermekmunkát, és ilyen tevékenységet egyetlen partnerétől sem fogad el. A társaság minden munkavállalójának és szerződéses partnerének tisztában kell lennie ezekkel az elvekkel, melyeket munkája során alkalmaznia kell.

Egészség- és munkavédelem

A társaság biztonságos és egészséges munkakörülményeket biztosít dolgozói számára. Létesítményeiben rendszeresen ellenőrzi a munkakörülményeket, és ha szükséges, megteszi a helyesbítő intézkedéseket.

Az SH-ITB Kft. a munkavállalói részére évente ismétlődően, külső szakoktató igénybevételével,  munkavédelmi és tűzvédelmi oktatást tart.  A megbízott szakcég aktualizálja a munkavédelmi, tűzvédelmi szabályzatot, tűzriadó tervet. A munkahelyi baleset megelőzése, munkahelyi baleseti protokol aktualizálása, az elősegély nyújtás leírása, személyek betanítására is a szakcég felügyeletével, történik.

Cégünk 2016-ban teljeskörű veszélyelemzés és kockázatbecslés-értékelésen esett át.

Az egészségügyi, a környezet-és munkavédelmi rendszabályok, a technológiai fegyelem, valamint a munkájára vonatkozó egyéb szabályok betartásával minden munkavállalónak törekednie kell az egészségkárosodás megelőzésére, a környezeti ártalmak, és a környezet- szennyezés elkerülésére.

Munkaidő és bérek

Az SH-ITB Kft. betartja az összes munkaidőre vonatkozó törvényt, jogszabályt, ágazati szabványt, beleértve a túlmunkát. Olyan béreket biztosít dolgozói számára, amelyek megfelelnek legalább a minimálisan megköveteltnek, és elegendőek ahhoz, hogy fedezzék az alapvető emberi szükségleteket az adott közösségben.

Politikai és vallási tevékenység

A társaság dolgozói tiszteletben tartják egymás világnézetét, politikai meggyőződését, és munkaidőben semmilyen eszközzel nem befolyásolják

Környezetvédelem, környezetbarát technológiák

Az SH-ITB Kft. üzleti filozófiájának fontos eleme a környezet védelme. Döntéseinél figyelembe veszi a természeti környezet összhangjának szempontjait. A vállalat kerüli az erőforrások pazarlását, és a keletkező melléktermékeket a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A vállalatnál mindenki arra törekszik, hogy a gazdasági tevékenységünk a környezetre gyakorolt káros hatása folyamatosan csökkenjen. Tevékenységünkből kifolyólag, cégünk havi szinten több tonnányi akkumulátort gyűjt vissza, mely szerződéses partnerünkön keresztül újra a gyártási folyamatba sikerül visszajuttatnunk.

Karbantartási, szervizelés, szállítási tevékenységünket lehetőleg előre tervezve, egymásra fűzve végezzük, ezáltal éves szinten több tonnányi CO2 -ot takarítunk meg.

Bérgépeinket igyekszünk lítium akkukkal szerelni, melyek élettartalma a többszöröse a hagyományos akkuknak, ezáltal sokkal kevesebb hulladék keletkezik.

Fenti elvekhez való igazodást a vállalat a beszállítóktól elvárja, más partnereket pedig a követésükre buzdít, mert az SH-ITB Kft. meglátása szerint ez vezet a fenntartható fejlődés eléréséhez és az élet minőségének javulásához.

Vállalati tulajdon

 • Vagyonvédelem

Az SH-ITB Kft. munkavállalói

– felelősséget vállalnak a cég tulajdonában lévő eszközök, gépek épségéért, azok célszerű és takarékos használatáért;

– a munkaidőt nem használják magáncélokra.

 • Adatvédelem, információpolitika

A vállalat hatékony belső ellenőrzést biztosít a vállalati tőkével és eszközökkel való visszaélések elkerülése érdekében. Minden dokumentumot, mely a vállalatra nézve kötelezettséget vállal harmadik féllel szemben, csak az ügyvezető igazgató engedélyezhet aláírásával. A vevők, partnerek és a munkatársak bizalmas adatainak és az adatvédelmi előírásoknak a tiszteletben tartását az SH-ITB Kft. kiemelten kezeli.

 • Bizalmas információk

Az alkalmazottak kötelesek a vállalat tulajdonában lévő bizalmas információt megőrizni és tartózkodni attól, hogy más vállalattól illegális módon bizalmas információkat szerezzenek.

A vállalat által bizalmasnak tekintett információk nem oszthatók meg külső személlyel, illetve nem használhatók fel személyes célokra. Ez a kötelezettség nemcsak a munkaviszony időtartamára, hanem annak megszűnése után, a munkaszerződésben meghatározott időtartamig érvényes.

 • A munkavállalókra vonatkozó bizalmas információk

Ugyancsak bizalmasak a munkatársakra vonatkozó információk, így a pályafutás, a jövedelem vagy a személyes körülmények részletei.

 • Elektronikus adatkezelés

A társaság munkavállalóival szembeni elvárás:

Legyenek tisztában a társaság internethasználatra vonatkozó rendelkezéseivel, kizárólag jogtiszta programokat használjanak. Ne használják a vállalat elektronikus kommunikációs rendszereit olyan adatok továbbítására, amelyek kezelésére nincs felhatalmazásuk.

A vállalat munkavállalói, partnerei nem tolerálnak semmilyen támadó vagy sértő témájú elektronikus üzenetet.

 • Közösségi oldalak

Közösségi oldalakon tilos bármilyen az SH-ITB Kft. érdekeit sértő, támadó kijelentést, közlést megjeleníteni.

 • Nyilatkozás a cég nevében

A vállalattal kapcsolatos bármilyen hivatalos nyilatkozattételre csak az arra felhatalmazott személyek jogosultak.

.

 • Hatósági és partnerkapcsolatok

A vevőkkel, beszállítókkal, hatóságokkal, szakmai szervezetekkel kialakított őszinte, korrekt viselkedés, a kölcsönös bizalom és tisztelet a sikeres és tartós üzleti kapcsolat alapja.

Bizalmasnak tekintendő minden olyan információ, amely a társaság és a beszállítói közötti viszonnyal kapcsolatos. A társaság csak olyan partnerekkel létesít, illetve tart fenn kapcsolatot, akik az üzleti tisztesség szabályai szerint működnek. Tevékenysége során jóhiszeműen és becsületes módon jár el, az adott ország vonatkozó jogszabályait betartja, és csak a jogszabályok által megengedett eszközöket használja.

 • Ajándékok, előnyök elfogadása

Az SH-ITB Kft. munkavállalója nem fogadhat el személyes ajándékot vagy bármilyen előnyt a társasággal érdekeltségi kapcsolatban álló más szervezettől vagy személytől, illetve versenytársnak minősülő gazdasági szervezettől. Kétség esetén az elfogadható üzleti ajándékok összeghatára 8.000 Ft. Tilos elfogadni bármilyen ajándékot vagy szívességet ezen értékhatár felett.

Bizonyos esetekben (pl. szakmai képzés, konferencia, üzleti rendezvény,) az utazási és szállásajánlat elfogadható.

 • Versenytársak, tisztességes verseny

A társaság határozott versenytársként kíván működni, tevékenységét a tisztességes verseny normáival összhangban és az érvényes versenyjogi szabályoknak megfelelően végzi.

 • Bennfentes információ

Az információk a kompetencia szintjén nyilvánosak és hozzáférhetőek. Biztosítani kell az információáramlást az egyes szervezetek között horizontálisan és vertikálisan egyaránt. A társaság elkötelezett abban, hogy a munkatársakat a lehető legnagyobb mértékben bevonja a vállalat tevékenységébe, illetve elősegítse a nyílt kommunikációt.

 • Civil társadalom, helyi közösségek

A társaság hozzájárul a gazdasági növekedéshez és az életszínvonal javításához azon régiókban, ahol tevékenykedik. A közjót a munkahelyteremtésen túl különböző tevékenységeken keresztül szolgálja, melyek többsége az egészség, a kultúra és a sport fejlesztését célozza.

A cégünk által támogatott szervezetek:

-1. SH-ITB Budaörsi Sport Klub Asztalitenisz Szakosztály

-2. Budaörsi Diák-Sport Egyesület Röplabda Szakosztály

-3. Kisangyal Gyerek Álapítvány

Kérdések, bejelentések

Amennyiben valamely munkavállalónak, szerződött munkatársnak, üzleti partnernek olyan cselekedet jut a tudomására, mely az SH-ITB Kft. vállalati felelősségi irányelveibe ütközik, illetve olyan döntési helyzetbe kerül, amelyben bizonytalan az etikus eljárás, kérjük jelezze a szabo.zs@shitb.hu címen. Az érkező bejelentések közvetlen a ügyvezető igazgatóhoz kerülnek. Névtelen bejelentéseket csak súlyos etikai vétség gyanúja esetén vizsgál ki a társaságunk.

Elem hozzáadva a kosárhoz.
0 elemek - Ft